Våt FIP

Torr FIP

FIP-diagnostisering

Tillvägagångssätt vid inlämnande av prov till University of Glascow för FIP-profilering

Antikroppstest för felint coronavirus

Virusdetektion med RT-PCR

Vilka kliniska symtom ska jag hålla ögonen öppna för hos min katt?

 

Felin infektiös peritonit (FIP) är den ledande infektiösa orsaken till kattdöd. FIP inträffar när katten reagerar negativt på en infektion orsakad av felint coronavirus (FCoV). De flesta katter blir infekterade, utsöndrar FCoV under en eller ett par månader, bygger upp ett immunförsvar, gör sig av med viruset och lever sedan lyckliga alla sina dagar (se Hur man eliminerar FCoV-infektion hos en kattuppfödare eller i ett hushåll) Vissa otursamma katter blir dock, av orsaker vi ännu inte känner till, inte av med FCoV-infektionen utan utvecklar istället FIP.

Namnet FIP är något missvisande: FIP är inte en inflammation i peritoneum (bukens insida), utan en vaskulit (inflammation i blodkärlen). De kliniska tecknen som katten utvecklar beror på vilka blodkärl som har skadats och vilka organ dessa skadade blodkärl försörjer.

Våt FIP
Detta är den akuta formen av sjukdomen, i vilken många blodkärl skadas allvarligt och vätska läcker ut från dem in till buk- eller brösthålan. När blodkärlen i kattens mage påverkas sväller kattens buk på grund av en vätskeansamling som kallas ascites. När blodkärlen I bröstkorgen påverkas läcker vätska in i brösthålan, vilket gör det svårare för lungorna att expandera och katten uppvisar andningssvårigheter

Torr FIP

Torr FIP är den mer kroniska formen av sjukdomen. Vid torr FIP har katten ofta vaga kliniska tecken, som minskad matlust, viktminskning och matt päls. Många katter med torr FIP utvecklar gulsot och när du tittar på insidan av ögonlocken kan du se att de är gula. Om katten har en ljus nos kan du se att den ser gulaktig ut. Många katter med torr FIP får även symtom i ögonen: iris (den färgade ringen runt pupillen) ändrar vanligtvis färg och kan bli delvis brunfärgad (se bilder).

 

 

(Hjärtligt tack till Mrs M. för denna bild.)

Katten kan drabbas av blödning i ögat eller så kan vita utfällningar dyka upp på hornhinnan (den genomskinliga hinnan längs fram i ögat).

 

 

 

För veterinärer: kontrollera ögonen med hjälp av oftalmoskop för tecken på ljusväg och ansamling runt retinalkärl (se bild nedan).


 

(Hjärtligt tack till John Mould för denna bild.)

Cirka 12 % av katter med torr FIP utvecklar neurologiska tecken: de drabbas ofta av ataxi (blir ostadiga och ramlar lätt när de går), de kan ha huvudtremor, krampanfall, ögonen kan fara från sida och katten kan inte fokusera.

Alla dessa kliniska tecken kan dock vara orsakade av andra, ibland behandlingsbara sjukdomar och det är därför det är så viktigt att ställa rätt diagnos.

 

 


FIP-diagnostisering den här delen är avsedd för veterinärer.
Det är allmänt känt att FIP är en svårställd diagnos eftersom många andra sjukdomar har mycket likartade kliniska tecken. Definitiv diagnos går endast att fastställa vid obduktion eller någon enstaka gång genom biopsi (men för att få ett korrekt biopsiresultat gäller det att biopsin tas från ett område med synlig pyogranulomatös lesion, vilket kanske kräver laparotomi). Endast 18 % av de prover som skickas till vårt laboratorium för FIP-diagnosis visar sig vara FIP. Eftersom katter med FIP vanligtvis avlivas är det absolut nödvändigt att skilja på FIP och andra, behandlingsbara sjukdomar.

I vårt laboratorium vid University of Glasgow, erbjuder vi en FIP-profil som bekräftar eller utesluter diagnosen FIP i mer än 90 % av fallen. FIP-profilen består av fyra delar: antikroppstiter för felint coronavirus (FCoV), vätskeutgjutningens eller plasmans albumin/globulin-kvot (A/G), alfa-1-surt glykoprotein-nivå (AGP) och cytologi eller hematologi.  

 

Våt FIP-profil
Torr FIP-profil
Tillvägagångssätt vid inlämnande av prov till University of Glascow för FIP-profilering
Använd ett pålitligt FCoV-antikroppstest         
Virus detektion med RT-PCR

(top of page)

 

Våt FIP-profil

FCoV antikroppstiter
Närvaron av antikroppar indikerar att katten har varit infekterad med FCoV, orsaken till FIP. Vilken FCoV-antikroppstiter som helst kan uppstå vid fall av våt FIP men de flesta katter med FIP har extremt hög antikroppstiter (1280 eller högre). En antikroppstiter på 0 är ovanligt för FIP-fall och ses vanligtvis som en indikation på att katten inte har FIP. (Om andra parametrar talar för en FIP-diagnos trots en antikroppstiter på 0, är detta dock den situation där FCoV-RNA-detektion, RT-PCR, utförs på vätskeutgjutningen för diagnostisering av FIP. Hos dessa katter finns det så mycket virus i vätskeutgjutningen att alla antikroppar har bundits till den och det finns inga över för att binda till virus i testet.)

Notera: många friska katter och katter med andra sjukdomar än FIP har FCoV-antikroppar. Enbart närvaron av FcoV-antikroppar räcker INTE för att ställa diagnosen FIP om inte övriga parametrar i profilen indikerar FIP.

Totalprotein i vätskeutgjutningen och albumin/globulin-kvot (A/G)
Koncentrationen av totalprotein i vätskeutgjutningen hos en katt med FIP är vanligtvis högre än 35 g/l och består vanligtvis av mer globulin än albumin, vilket sänker A/G-kvoten. Ett A/G på < 0,4 indikerar att FIP är troligt; ett A/G på >0,8 utesluter FIP; ett A/G på mellan 0,4-0,8 – överväg övriga parametrar. Vätskeutgjutningens A/G-kvot är ett av de mest användbara testerna man kan använda för att få en snabb fingervisning om ifall en katt kan tänkas ha FIP eller inte och kan utföras med hjälp av en VetTest-apparat (dela albuminvärdet med globulinvärdet).  

AGP-nivå
Alfa-1-surt glykoprotein (AGP) är ett akutfasprotein som har visat sig vara mycket användbart när det gäller att skilja mellan FIP och andra sjukdomar med kliniska likheter. Vid FIP är AGP-nivån vanligtvis högre än 1500 mg/ml. Hos normala katter är den upp till 500 mg/ml. Hos katter med bakteriell peritonit eller pleurit är AGP också förhöjt varför även cytologi behövs för att särskilja dessa tillstånd. Vid kardiomyopati, icke-infektiösa leversjukdomar och tumörer, vilka är de vanligaste sjukdomarna som förväxlas med FIP, är AGP normat.

Cytologi
Vid våt FIP finns det vanligtvis färre än 3 x 10 9 kärnförsedda celler per liter i vätskeutgjutningen och cellerna är huvudsakligen neutrofiler och makrofager. Vid bakteriell peritonit och pleurit är antalet vita blodkroppar i utgjutningen mycket högre och cytologen ser vanligtvis bakterier (om de är intracellulära indikerar detta att det inte rör sig om kontaminering av provet). Cytologi av pleurautgjutning är användbar för att urskilja lymfosarkom i tymuskörteln eftersom den dominerande cellsorten är lymfocyter och de ofta har malignt utseende.

Sammanfattning
En katt med våt FIP är alltså FCoV-seropositiv, totalprotein i utgjutningen måste vara över 35g/l och album/globulin-kvoten mindre än 0,4 (eller åtminstone mindre än 0,8), AGP skall vara högt (mer än 1500 mg/ml) och cytologin skall uppvisa få kärnförsedda celler, vilka bör vara huvudsakligen neutrofiler och makrofager.  

(top of page)


Torr FIP-profil

FCoV-antikroppstiter
FCoV-antikroppstiter vid torr FIP är vanligtvis lika med eller högre än 1280. En antikroppstiter på noll utesluter torr FIP.

Notera: många friska katter och katter med andra sjukdomar än FIP har FCoV-antikroppar. Enbart närvaron av FcoV-antikroppar räcker INTE för att ställa diagnosen FIP om inte övriga parametrar i profilen indikerar FIP. En frisk katt med hög FCoV-antikroppstiter är INTE en katt med torr FIP.

Albumin/globulin-kvoten (A/G)
Vid FIP är globulinkoncentrationen i serum eller plasma förhöjd till mer än 40g/l. Följaktligen är alltså A/G sänkt. Ett A/G på < 0,4 indikerar att FIP är rätt så troligt, förutsatt att globulinet är förhöjt; kom ihåg att ett lågt albumin (t.ex. vid leversjukdom) kan också sänka A/G artificiellt. Ett A/G på > 0,8 utesluter FIP; ett A/G på mellan 0,4-0,8 – betänk övriga parametrar.

AGP-nivå
AGP är ett akutfasprotein som är användbart vid särskiljande av FIP från andra kliniskt liknande sjukdomar. Vid FIP är AGP-nivån vanligtvis högre än 1500 mg/ml.. Hos normala katter är den upp till 500 mg/ml. Kom dock ihåg att AGP inte är specifikt och kommer även att vara förhöjt vid virusinfektion (icke-FIP), bakteriell infektion (t.ex. kolangiohepatit eller pyelonefrit), svampinfektion eller färskt trauma. Mätning av AGP är användbart för att skilja mellan FIP och neoplasi eller icke-infektiös leversjukdom där AGP-nivåerna är normala.  

Hematologi
Vid torr FIP förekommer lymfopeni, en icke-regenerativ anemi med ett hematokritvärde på 30 % eller lägre och ofta neutrofili med vänsterförskjutning. Kom ihåg att katter med andra kroniska infektioner kan ha liknande hematologiska förändringar. Hematologi är användbart för att urskilja FIP-infektionen Haemobartonella felis där anemin är regenerativ och det kan förekomma synliga organismer på erytrocyterna.  

Sammanfattning
En katt med torr FIP har höga FCoV-titrar, hyperglobulinemi och minskad albumin/globulin-kvot. Han eller hon har ett högt AGP, lymfopeni, ett icke regenerativt hematokrit på mindre än 30 % och möjligen neutrofili. Kliniskt bör katten ha gått ned i vikt och uppvisar troligtvis de vanliga okulära tecknen som irit, ansamling runt retinalkärlen, utfällning på hornhinnan, eller ljusväg.

Kom ihåg: en frisk katt med FCoV-antikroppstiter är INTE en katt med torr FIP.


(top of page)

Tillvägagångssätt vid inlämnande av prov till University of Glasgow för FIP-profilering


Notera att FIP-profilen INTE är avsedd för friska katter. För att kontrollera om en frisk katt har blivit exponerad för FCoV skickar ni bara in ett heparinblodprov för FCoV-antikroppstitrering.

Våt eller torr FIP: skicka 1 ml heparinblod och 1–2 ml vätskeutgjutning i vanliga och EDTA-rör. (Notera: prov från vätskeutgjutning ökar chansen att ställa rätt diagnos betydligt.)

Torr FIP: skicka 2 x 1ml heparinblod och 1 ml EDTA-blod, samt två lufttorkade blodutstryk.

Skicka proverna tillsammans med en blankett för begäran av test. (Kan laddas ned från Companion Animal Diagnostics eller genom att ringa +44 141 330 5777) eller genom att skicka ett meddelande med din adress till:

Companion Animal Diagnostics
University of Glasgow Veterinary School
Bearsden
Glasgow
G61 1QH
Storbritannien

(top of page)


Antikroppstest för felint coronavirus

Använd ett pålitligt FCoV-antikroppstest

Användning av FCoV-antikroppstester

Det är mycket viktigt att din veterinär använder ett pålitligt test som till exempel det immunfluorescenstest vi använder vid University of Glasgow. Alla tester är inte likvärdiga det vi använder..

Vid vårt laboratorium har vi funnit att FCoV Immunocomb av Biogal Galed Laboratories föll väl ut i jämförelse med vårt antikroppstest. Denna upptäckt presenterades vid workshopen Second International Feline Coronavirus/Feline Infectious Peritonitis och referatet abstract finns att hämta på samma webbplats för den som önskar ytterligare information. Hela avhandlingen publiceras i aprilupplagan av Journal of Feline Medicine and Surgery, 2004. Immunocomb är ett antikroppstest som kan användas på veterinärpraktiken.

(Notera att även om det finns en länk till Biogal Galed på mina sidor, så är jag på inget som helst sätt anställd av dem – jag äger heller inga aktier i företaget. De sponsrade studien i vilken deras test utvärderades men i full vetskap om att jag skulle publicera resultaten vare sig de visade sig fördelaktiga eller inte. Jag förblir opartisk – jag är inte avlönad av Biogal och de bidrar inte heller med gåvor till min forskning. Deras länk finns där eftersom jag personligen gillar deras FCoV Immunocomb-produkt. De betalar samma avgift som andra annonsörer men deras avgift går till en välgörenhet som räddar katter, Celia Hammond Animal Trust.)

Meddelande till tillverkare av FCoV-antikroppstester: Jag står till förfogande för diskussion kring utvärdering av ert antikroppstest.

Användning av FCoV-antikroppstester

1. FIP-diagnostisering
2. Testning av katt(er) som har varit i kontakt med katt som misstänks utsöndra FCoV
3. Testning innan avel med en positiv eller negativ katt
4. FCoV-screening av ett hushåll
5. Screening av en katt innan den introduceras i ett FCoV-fritt hushåll

1. Diagnos av FIP (see FIP -diagnos ovan)

Bra antikroppstester är otroligt användbara vid diagnos av FIP. De flesta fall av FIP har mycket höga titrar och ett negativt prov kan oftast utesluta diagnosen FIP. Någon enstaka gång kan våt FIP te sig antikroppsnegativ på grund av att det finns så mycket virus i katten att alla antikroppar är bundna till detta och därför inte finns i tillräckligt stor mängd för att binda till testviruset.

En fråga som ofta ställs är: kan antikroppstest särskilja mellan felint enteriskt coronavirus och FIP-virus? Det är inte en bra fråga på grund av att var än FCoV förekommer kan FIP utvecklas. Ingen konsekvent genetisk eller serologisk skillnad har någonsin hittats vid jämförelser mellan virus från katter med FIP och virus från friska katter.

2. Testning av katt(er) som har varit i kontakt med katt som misstänks utsöndra FCoV

Dessa katter har troligtvis antikroppar mot FCoV, eftersom det är ett extremt smittsamt virus. Man kan dock med hjälp av provtagning ta reda på antikroppstiter, vilken kan användas för jämförelser med nya prover som tas efter 2–3 månader för att bedöma om antikroppstitern är på väg att sjunka. Självfallet är det goda nyheter om kattens antikroppstiter är lägre än 10 (dvs. negativ) – katten kommer inte att utveckla FIP och den sprider inte FCoV, så det är riskfritt att skaffa en ny kattkompis för att hålla honom eller henne sällskap!

Kunskap om att en katt är FCoV-antikroppspositiv gör det möjligt för dig att minska kattens stress och på så sätt försöka förebygga FIP.


3. Testning innan avel med en positiv eller negativ katt

Det är viktigt att kattuppfödare undviker infektion av egna eller andras katter genom att enbart para antikroppspositiva katter med andra antikroppspositiva katter och antikroppsnegativa katter med andra antikroppsnegativa katter..


4. FCoV-screening av ett hushåll

Eftersom FCoV är mycket smittsamt, är det inte alltid nödvändigt att testa alla katter i hushållet för att fastställa närvaro av FcoV: om katterna lever tillsammans behövs endast prov från en av katterna. När FCoV är endemiskt har i normala fall fler än 90 % av katterna antikroppar. I kontrollprogram där katter testas varannan till var tredje månad flyttas katterna over till den negativa gruppen vartefter deras antikroppstitrar når noll för att förhindra återinfektion.


5. Screening av en katt innan den introduceras i ett FCoV-fritt hushåll

Så snart ett hushåll har blivit fritt från FCoV är det livsviktigt att det förblir fritt, så alla nya katter eller kattungar som kommer måste testas innan de tas in. Det kan till och med vara värt att testa och sätta katter i karantän när de kommer tillbaka från avel eller utställningar.

 

Virus detektion med RT-PCR
Se även Vad är RT-PCR?  RT-PCR upptäcker FCoV-genomet och indikerar alltså närvaro av viruset. Tolkningen av dessa tester är dock svår: både friska katter och katter med FIP kan vara positiva för viruset. Likaså kan katter med andra sjukdomar än FIP ha viruset.

I min kartläggning fann jag att det var mindre lyckat att använda RT-PCR än vårt antikroppstest: för att visa att en katt har eliminerat FCoV behövdes endast ett antikroppstiter på mindre än 10 i vårt laboratorium, men krävde 5 månadsvisa negativa RT-PCR-avföringssprov. RT-PCR är fortsättningsvis dock det enda sättet att upptäcka en bärarkatt. En katt som utsöndrar FCoV kontinuerligt under 9 månader har högre sannolikhet att bli livslång bärare.

När detta skrivs finns det inget RT-PCR som kan skilja mellan FIP-orsakande coronavirus och coronavirus som inte orsakar FIP.


Behandling av FIP – denna del är avsedd för veterinärer

Vilka kliniska symtom ska jag hålla ögonen öppna för hos min katt?

Följande kliniska tecken bör göra dig uppmärksam på att din katt eventuellt har fått FIP:

viktminskning
upprepade feberomgångar (upptäcks vanligtvis när veterinären tar temperaturen)
minskad aptit
katten blir slöare än vanligt
buken svullnar upp
undersök regelbundet din katts ögon noggrant för att se om iris (det färgade området runt pupillen) har ändrat färg eller om det har uppstått någon grumling eller blödning, (titta noga på katternas ögon i avsnittet Torr FIP så att du vet vad du ska leta efter)
andningssvårigheter (katten andas genom munnen)
katten får krampanfall
verkar tappa balansen
blir klumpig eller kattens personlighet förändras

Kattuppfödare, följande tecken bör göra dig uppmärksam på att dina kattungar kan ha drabbats of FcoV: :

kattungar från samma kull varierar i storlek
diarré hos kattungar som är 5-7 veckor gamla
nysningar eller flytningar från ögonen

Kom ihåg att alla kliniska tecken som beskrivs ovan kan uppkomma på grund av andra, behandlingsbara sjukdomar, så ta din katt till veterinären för kontroll om du lägger märke till något av dessa tecken och hoppas på det bästa. Kom ihåg att 8 av 10 katter som har fått prover skickade till vårt laboratorium för FIP-diagnostisering visade sig vara helt fria från FIP!  

 

 (top of page)

 

Tusen tack till Lisa Lloyd, Tina Thorne, Mijo Schyllert, för  översättningen av Dr. Addies webbplats från engelska till svenska 

last updated 26 Feb 2004

Site ©  2000 - 2003 Dr. Diane Addie
Site Design © Melody Amundson, Mariposa Creations